آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سفیداب تعبیر

سفیداب

سفیداب ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سفیداب، غم و اندوه و آشفتگی می‌باشد، ‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش بحث و جدل و بگومگو است.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سفیداب داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است…
متن دوم