آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سفره و خوان تعبیر

سفره و خوان

سفره و خوان تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب خوان، غنیمت حاضر و آماده می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: تعبیر خواب غذا خوردن فراوان در سر خوان، به دست آوردن عمر طولانی است.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی در خوان تو نان می‌باشد و از آن می‌خوری، یـعـنـی…
متن دوم