آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سفال تعبیر

سفال

سفال ● کوزه: ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کوزۀ سفالی داری، تعبیرش این است که «کنیزکی» به دست می‌آوری. ● طشت: تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب طشت سفالی زن دلسوز و درستکاری است که از خانۀ تو به درستی نگهداری کرده و مردم را به راه خوب…
متن دوم