آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سعتر تعبیر

سعتر

سعتر (اوشه و ...) ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سعتر، غم و اندوه می‌باشد و هیچ خیر و منفعتی در تعبیر آن وجود ندارد (دفع بلا و گرفتاری). سعتر (اوشه و ...)
متن دوم