آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سر

سر – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی از سر تو آتش شعله‌ور شده است، تعبیرش این است که در کار خودت پیشرفت می‌کنی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سر تو برهنه و عریان است، یـعـنـی از کار بر کنار می‌شوی و غمگین و ناراحت خواهی…

سر

تعبیر کلی اصفهانی می‌گوید: تعبیر سر انسان، پدر یا شخصی بزرگ و رئیس و سرور یا پسر می‌باشد، حضرت دانیال (ع)می‌فرمایند: تعبیرش بزرگ و رئیس و سرور گروه است. تعبیر کلی
متن دوم