آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سریشم تعبیر

سریشم

سریشم ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سریشم داری، تعبیرش این است که به اندازه آن برای عیال و زن خودت غم و غصه می‌خوری(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی چیزی را با سریشم چسبانده‌ای، یـعـنـی کارهای محکم و اساسی انجام می‌دهی. سریشم
متن دوم