آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرکشی و درگیری شتر

شتر – سرکشی و درگیری شتر

سرکشی و درگیری شتر حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی با شتری جنگ و نبرد می‌کنی، تعبیرش این است که با مرد «عجمی» که دشمن تو می‌باشد دعوا و درگیری پیدا می‌کنی. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی بر شتری غلبه نموده‌ای و او را خوار…
متن دوم