آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرنج

سرنج

سرنج ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سرنج، غم و اندوه می‌باشد.اگر در خواب ببینی سرنج داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که غمگین و پریشان خاطر می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی سرنج می‌خوری، یـعـنـی بیمار می‌شوی.اگر ببینی…
متن دوم