آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرمه کشیدن تعبیر

سرمه کشیدن

سرمه کشیدن ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب سرمه کشیدن در چشم، چه برای زن و چه برای مرد، مال و اموال می‌باشد، بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر سرمه کشیدن در چشم، راه حق و صواب می‌باشد، مخصوصاًً اگر "به اندازه" و به مقدار کافی کشیده شود…
متن دوم