آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرمه تعبیر

سرمه – سایر موارد

سایر موارد جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرمه را می‌خوری، تعبیرش این است که ناراحت و غمگین می‌شوی.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی کسی به تو سرمه داده است، یـعـنـی به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری، جابر مغربی نیز می‌گوید:…

سرمه

تعبیرهای کلی ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرمه، مال و اموال است،‌‌‌‌‌ اسماعیل بن اشعث نیز می‌گوید: تعبیرش روشنایی و بصیرت و پیدا کردن راه در دین می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرمه‌دان، زنی است که همیشه به یاد خدا می‌باشد و مردم را…
متن دوم