آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرما تعبیر

سرما

سرما (قبل از استفاده از هر چیزی باید روش به کارگیری آن را بدانی و قبل از خواندن تعبیرهای این صفحه می بایست روش تعبیر را بدانی).ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سرما، رنج و ضرر و زیان می‌باشد.اگر در خواب ببینی سردَت شده است، تعبیرش این است که…
متن دوم