آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرفه کردن تعبیر

سرفه کردن

سرفه کردن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرفه می‌کنی، تعبیرش این است که کسی از تو شکایت می‌کند، ‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: یعنی از «پادشاه»به تو رنج و صدمه می‌رسد .ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی آهسته سرفه می‌کنی، یـعـنـی…
متن دوم