آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرخچه تعبیر

سرخچه

سرخچه تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سرخچه، فراوانی مال و اموال می‌باشد.اگر در خواب ببینی بدنَت سرخچه زده است، تعبیرش این است که با رنج و سختی مال حلال به دست می‌آوری.اگر ببینی بدنَت سرخچه سرخ و روشن زده است، یـعـنـی مال حرام به دست می‌آوری…
متن دوم