آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سرب تعبیر

سرب

سرب ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرب داری یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که از مال دنیا چیز پست و کم ارزشی به دست می‌آوری. اگر ببینی کسی شمع روشنی به تو داده است، یـعـنـی با زنی که ارزش آن به اندازۀ شمعدان آن شمع می‌باشد…
متن دوم