آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سراب

سراب

سراب ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سراب، سخن باطل و همچنین علم و دانشی است که سود و منفعتی ندارد. سراب
متن دوم