آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سداب (فیجن، پیم و …) تعبیر

سداب

سداب (فیجن، پیم و ...) تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب سداب، دشمنی و خصومت و ظلم و بیداد می‌باشد،‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: در دیدن سداب هیچ خیر و منفعتی وجود ندارد.تعبیرگری می‌گوید: اگر ببینی سداب داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی با تو خصومت…
متن دوم