آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سجده بر غیر خدا تعبیر

سجده بر غیر خدا

سجده بر غیر خدا امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی بر آفتاب سجده کرده‌ای، تعبیرش این است که پادشاه تو را مورد لطف قرار داده و به خودش نزدیک کرده و پیشرفت خواهی کرد و حاکم و امیر آنجا عدل و انصاف می‌کند، ولی اگر ببینی شعاع و نور…
متن دوم