آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ستاره در خانه تعبیر

ستاره در خانه

ستاره در خانه ابن سیرین می‌گوید: اگر در خانۀ خودت ستاره ببینی، یـعـنـی صاحب فرزندان زیادی می‌شوی.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی ستاره‌ها از خانۀ تو طلوع کرده و بالا رفته‌اند، تعبیرش این است که صاحب فرزندانی می‌شوی که مقرب و…
متن دوم