آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سبوس

سبوس

سبوس ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سبوس، نیازمندی و فقر می‌باشد.اگر در خواب ببینی مردم سبوس یا نان سبوس می‌خورند، تعبیرش این است که در آن منطقه قحطی و کمبود و مضیقه به وجود می‌آید و مردم در کسب معاش و تامین مایحتاج زندگانی ناتوان…
متن دوم