آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سبزی تره

سبزی تره

سبزی تره در تعبیر سلطانی آمده: تعبیر خواب تره، شخصی است که از او به زشتی یاد می‌کنند و همچنین می‌گویند تعبیرش مال حرام و گفتار نکوهیده و سرزنش شده و نیز ندامت و پشیمانی می‌باشد؛ اگر چنانچه درستکار باشی تعبیرش این است که با تلاش و کوشش از…
متن دوم