آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

سایبان

سایبان

سایبان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب سایبان،«پادشاه» پست و فرومایه می‌باشد.اگر در خواب ببینی در زیر سایبان نشسته‌ای، تعبیرش این است که به خدمت پادشاه پست و فرومایه‌ای مشغول خواهی شد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی سایبان تو پشمی یا کرباسی…
متن دوم