آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساز و موسیقی

ساز و موسیقی

ساز و موسیقی به طور کلی از تعبیرهای مختلفی که در مورد سازها و آلت‌های موسیقی وجود دارد می‌توان اینطور فهمیدکه:1- اگر فقط "یک" ساز و آلت موسیقی را نواختهباشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت .2- اگر فقط "یک" ساز و آلت موسیقی…
متن دوم