آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساخت دینار

ساخت دینار

ساخت دینار ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی دینار می‌سازی و ضرب می‌کنی، تعبیرش این است که مردم را امر به معروف کرده و به انجام خوبی سفارش می‌کنی و ارشاد می‌نمائی و امانت‌دار خواهی بود. ساخت دینار
متن دوم