آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

ساختن دیوار تعبیر

دیوار – ساختن دیوار

ساختن دیوار امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی دیواری را از خشت و گِل ساخته‌ای، تعبیرش مال و دین و امانت می‌باشد، ‌‌‌‌‌ یا اگر دیوار را از سنگ و آهک ساخته باشی، یـعـنـی فریب دنیا را خورده و به آن مغرور شده‌ای و در فکر آخرت خودت…
متن دوم