آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زیلوی جمع شده تعبیر

زیلوی جمع شده

زیلوی جمع شده ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیلوی جمع شده، کاهش عمر و فقر و تنگدستی می‌باشد.اگر ببینی زیلو را جمع کردی و در گوشه‌ای از خانه قرار داده‌ای، یـعـنـی عزت و بهره‌مندی خودت را از بین می‌بری.اگر ببینی زیلو را جمع کرده‌ای و به کسی…
متن دوم