آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زیر بغل تعبیر

زیر بغل

زیر بغل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زیر بغل این است که مورد زشتی و سرزنش قرار می‌گیری.تعبیر خواب موی زیر بغل، نرسیدن به خواسته و غلبه کردن دشمن می‌باشد. جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی موی زیر بغل خودت را با تیغ زده‌ای، تعبیرش این…
متن دوم