آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زیتون

زیتون

تعبیرکلی تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زیتون، غم و اندوه و یا نگرانی می‌باشد (زیرا مزۀ تلخ و ناخوشایندی دارد). تعبیرکلی
متن دوم