آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زولبیا

زولبیا

زولبیا تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زولبیا، سعی و کوشش بیش از اندازه و به دست آوردن مال و اموال زیاد و شادی و خوشحالی می‌باشد.اگر در خواب ببینی زولبیا داری یا کسی به تو داده است و از آن می‌خوری، تعبیرش این است که به اندازه آن مال و نعمت به…
متن دوم