آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زوبین

زوبین

زوبین ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زوبین در دست داری و به غیر از آن سلاح دیگری نداری، تعبیرش این است که صاحب فرزند می‌شوی، ‌‌‌‌‌ جابر نیز می‌گوید: یـعـنـی صاحب فرزند می‌شوی. ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی همراه زوبین سلاح‌های دیگری…
متن دوم