آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زهار تعبیر

زهار

زهار ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی به زهار خودت نگاه می‌کنی و فکر کردی که هرگز از ابتدا موئی در آنجا نبوده است، تعبیرش این است که کار تو به مشکل برمی‌خورد و متوقف می‌شود. اگر ببینی در زهار تو موی زیادی درآمده است، یـعـنـی به خاطر…
متن دوم