آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنی که آلت مردانه دارد

زنی که آلت مردانه دارد

زنی که آلت مردانه دارد ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر زنی در خواب ببیند که "آلت مردانه" دارد، یـعـنـی حامله است و یا اینکه حامله می‌شود و صاحب فرزند خواهد شد .حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر زنی در خواب ببیند که به جای «فرج»، آلت مردانه دارد…
متن دوم