آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنگ زدگی

زنگ زدگی

زنگ زدگی ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سرنیزۀ تو زنگ زده است، تعبیرش این است که اگر از اهل آن هستی، از شخص بزرگی به تو سود و منفعت کمتر نسبت به حالتی که زنگ نزده و براق می‌باشد خواهد رسید.ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی پایه چراغ…
متن دوم