آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنگوله

زنگوله

زنگوله ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنگوله، جنگ و دشمنی می‌باشد.اگر در خواب ببینی شخص آشنایی به تو زنگوله داده است، تعبیرش این است که با آن شخص بحث و جدل و بگومگو خواهی کرد.جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زنگولۀ طلا یا نقره داری یا اینکه…
متن دوم