آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زندان تعبیر

زندان

زندان ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی در زندانی هستی که آن را می‌شناسی، تعبیرش اندوه و ضرر و زیان می‌باشد. ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر عفیف و پاکدامن باشی و خودت را در زندان آشنایی ببینی، تعبیرش این است که جاه و بزرگی به دست می‌آوری،…
متن دوم