آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنجبیل

زنجبیل

زنجبیل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنجبیل، غم و اندوه است (دفع بلا و گرفتاری).تعبیر خواب خوردن زنجبیل ضرر و زیان می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش بحث و جدل و بگومگو و خصومت و دشمنی است ‌‌‌‌‌ و به طور کلی تعبیر خوبی در…
متن دوم