آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنبیل

زنبیل

زنبیل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبیل، زن یا «کنیزک» می‌باشد،‌‌‌‌‌ بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: تعبیرش مال و نعمت است.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زنبیل داری، تعبیرش این است که خدمتکاری به دست می‌آوری.امام صادق (ع)…
متن دوم