آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنبور عسل

زنبور عسل

زنبور عسل ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبور عسل یا مردی است که صاحب رزق و روزی فراخ و گسترده می‌باشد و یا زنی است که کسب‌کننده است.اگر در خواب ببینی که زنبور عسل به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که به اندازۀ آن مال و…
متن دوم