آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنبور تعبیر

زنبور

زنبور ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زنبور، مرد پست و کوته‌فکر می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی زنبورهای بسیاری از هوا آمده و جمع شدند، یـعـنـی لشکری در آنجا جمع می‌شود. اگر ببینی زنبورهای زیادی در خانۀ تو جمع شده است، یـعـنـی با…
متن دوم