آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زنا تعبیر

آمیزش – زنا

زنا جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی با زنا کردن، «دوشیزگی» دختری را از بین برده‌ای، تعبیرش این است که مقداری مال و اموال حرام به دست می‌آوری. زنا
متن دوم