آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زمین خوب و بزرگ

زمین خوب و بزرگ

زمین خوب و بزرگ حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند: اگر در خواب ببینی زمین بزرگ و دیوارکشی شده‌ای داری که خاکش پاک و پاکیزه و مرغوب است، تعبیرش این است که زنان خوب و باحیایی خواهی داشت، طوریکه دربین زن‌ها دارای فضل و برتری و منزلت و جاه خواهند…
متن دوم