آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زمستان تعبیر

زمستان

زمستان ابن سیرین می‌گوید: تعبیر زمستان، «پادشاه» می‌باشد.ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در بیداری فصل زمستان باشد و خوابِ زمستان را ببینی، طوریکه سرمای آن شدید نباشد، تعبیرش رسیدن به خواسته و افزایش عزت و شرف می‌باشد، و همچنین رسیدن قوت و کمک…
متن دوم