آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زغن تعبیر

زغن

زغن (اول روش تعبیر را مطالعه کن و در صورتی که در آن گفته شده تعبیرها را مطالعه کنید می توانی مطالب این صفحه را بخوانی).تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زغن،«پادشاه» آن مکان می‌باشد.ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی زغن مطیع و رام تو است،…
متن دوم