آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زغال تعبیر

زغال

زغال ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زغال، مال حرام می‌باشد.اگر در خواب ببینی از جائی زغال برداشته‌ای یا کسی به تو داده است، تعبیرش این است که مال حرام به دست می‌آوری .اگر ببینی لباس یا بدن تو با زغال سیاه شده است، یـعـنـی «پادشاه» باعث غم و…
متن دوم