آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زرنیخ تعبیر

زرنیخ

زرنیخ ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زرنیخ، رنج و بیماری می‌باشد.جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی معدن زرنیخ به دست آورده‌ای یا مقدار انبوه و فراوانی از زرنیخ به خانه می‌بری، تعبیرش این است که مال و اموال زیادی به دست می‌آوری و آن‌ها…
متن دوم