آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زرشک تعبیر

زرشک

زرشک تعبیرگری می‌گوید: تعبیر خواب زرشک، غم و اندوه می‌باشد.اگر ببینی زرشک می‌خوری، تعبیرش غم و اندوه است(دفع بلا و گرفتاری).اگر ببینی از درخت زرشک جمع می‌کنی، یـعـنـی با مرد خسیسی خصومت و دشمنی پیدا می‌کنی. زرشک
متن دوم