آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زردآلو

زردآلو

زردآلو بعضی از تعبیرگران می‌گویند: تعبیر خواب زردآلو، «کنیزک» یا مال و اموال و یا نعمت می‌باشد،‌‌‌‌‌ امام صادق (ع) می‌فرمایند: اگر در بیداری فصل زردآلو باشد تعبیر آن در خواب، بیماری است، ولی زمانی که فصل آن نیست، تعبیرش غم و اندوه خواهد…
متن دوم