آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زدن تعبیر

زدن

زدن ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی کسی تو را با چوب می‌زند، تعبیرش این است که به خاطر مرد بددین و منافق و دوروئی دچار غم و ناراحتی می‌شوی.اگر در خواب ببینی کسی با کلوخ تو را زده است، تعبیرش این است که سود و منفعتی به دست…
متن دوم