آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زبور تعبیر

زبور

زبور ابن سیرین می‌گوید: اگر در خواب ببینی کتاب زبور می‌خوانی، تعبیرش این است که توبه می‌کنی و به کار خیر علاقه‌مند می‌شوی. جابر مغربی می‌گوید: اگر ببینی زبور می‌خوانی، یـعـنـی کار خوبی را انتخاب کرده و انجام می‌دهی. ابن سیرین می‌گوید: اگر…
متن دوم