آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زبرجد

زبرجد

زبرجد ابن سیرین می‌گوید: تعبیر خواب زبرجد، خیر و منفعت می‌باشد.اگر در خواب ببینی زبرجد خودت را از دست داده‌ای، تعبیرش این است که دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی (دفع بلا و گرفتاری).امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای زبرجد عبارتند از: 1-…
متن دوم