آموزش علوم عرفانی,گر به خود آیی به خدایی رسی
مرور برچسب

زبان و سخن تعبیر

زبان و سخن

تعبیر کلی جابر مغربی می‌گوید: اگر در خواب ببینی صحبت می‌کنی و یا می‌شنوی (فرقی نمی‌کند به چه زبانی) چنانچه حرف خیر و خوبی بوده است، تعبیرش صلاح و خوبی می‌باشد، در غیر اینصورت تعبیرش شر و فساد است. تعبیر کلی
متن دوم